Tiêu hủy ảnh tượng cũ thế nào cho đúng ?

Tiêu hủy ảnh tượng cũ thế nào cho đúng ?

Hỏi đáp - Nov 11/11/2016

Tiêu hủy ảnh tượng cũ thế nào cho đúng ? – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm