TOÁN HỌC VÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚA

TOÁN HỌC VÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Suy Tư - Oct 20/10/2015

TOÁN HỌC VÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚA

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Tuyệt vời, phải không?
Và hãy nhìn những phép toán này:
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 11 11 = 1 234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=12345678987654321

Bây giờ, hãy nhìn điều này…101%
Làm thế nào đạt được 101%?
Điều gì tương đương 100% trong cuộc sống?
Một công thức toán nhỏ có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi đó.
Nếu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Được đặt tên theo số thứ tự
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.
Thì:
Hãy xem:
H-A-R-D-W-O-R- K (Làm việc chăm chỉ)
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

Và:
K-N-O-W-L-E-D-G-E (Kiến thức)
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

Và:
A-T-T-I-T-U-D-E (Thái độ)
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Nhưng, hãy nhìn tình yêu của Thiên Chúa sẽ đưa bạn đi xa đến thế nào:

L-O-V-E-O-F-G-O-D (Tình yêu của Chúa)
12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%

Cầu Chúa ban phước lành cho những ai tin Người.

Theo:FB Giaoduccongiao