VIDEO: Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

VIDEO: Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Tin Giáo Hội Việt Nam - Oct 15/10/2015

PV Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình Việt Nam.

Theo Vietcatholic.org