Video Phỏng vấn Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. – Thừa sai lòng Thương Xót

Video Phỏng vấn Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J. – Thừa sai lòng Thương Xót

Lòng Thương Xót Chúa Giesu - Feb 24/02/2016

Video: Pie Nam – Anh Vũ – Nhĩ Thuận