Ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi Sống – Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi Sống – Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Tháng Mân Côi - Oct 22/10/2019

Nguồn: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường