Gx Phú Hòa: Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Gx Phú Hòa: Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014