SUY NIỆM
06:44 13/04/2021
Mỗi Kitô hữu đều đã được tái sinh bởi Nước và Thánh Thần qua Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta hãy để ân sủng Chúa Thánh Thần làm cho đức tin và đời sống đạo đức của chúng ta lớn lên
SUY NIỆM
06:36 13/04/2021
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa từ trời xuống để mặc khải những sự trên trời cho ta. Người còn chịu treo trên Thánh giá để ta được sống đời đời.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
17:48 12/04/2021
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B.
Bài giảng hàng tuần
17:37 12/04/2021
Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II PS Chúa Nhật Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa- B do Cha sở Antôn chia sẻ.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
17:49 10/04/2021
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm B.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
17:47 09/04/2021
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm B.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
17:47 08/04/2021
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm B.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
17:56 07/04/2021
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm B.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
17:50 06/04/2021
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm B.
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
17:52 05/04/2021
Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm B.