Đôi Nét Về Ban Truyền Thông
Đôi Nét Về Ban Truyền Thông
Ý Nghĩa Logo Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ
22:32 24/03/2014
Đôi Nét Về Ban Truyền Thông
Đức Hồng Y GB. Pham Minh Mẫn đã nêu lên ba mục tiêu của Truyền Thông Công Giáo theo Công đồng Vatican II . Đây cũng chính là ba mục tiêu chính (vision) mà Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận TP.HCM phải nhắm đến trong mọi hoạt động của mình, đó là: