Thế Giới Nhìn Từ Vatican 25/04 — 01/05/2014

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 25/04 — 01/05/2014

Video Thế Giới Nhìn Từ Vatican - Aug 23/08/2014

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 25/04 — 01/05/2014 – Lễ phong thánh cho hai vị Giáo Hoàng

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 25/04 — 01/05/2014 – Lễ phong thánh cho hai vị Giáo Hoàng