VIDEO: Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô

VIDEO: Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô

Tin Giáo Xứ - Apr 09/04/2018

Kính mời qúy vị nghe cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô trong tối thứ Sáu Tuần Thánh Năm 2018.