Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19