CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – B

SUY NIỆM - Jun 05/06/2021

CHÚA NHẬT TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN: MÌNH MÁU THÁNH  năm B

Mc 14,12-16.22-26

"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta" (Mc 14,22.24)

 

Suy niệm: Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khoẻ… Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng