CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG B

SUY NIỆM - Dec 06/12/2020

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG năm B

 Mc 1,1-8

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng" (Mc 1,3)

Suy niệm: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa lỗi cho thắng để Người đi".

Cuộc đời mỗi người chúng ta có một con đường riêng biệt. Mỗi người theo con đường của mình, để nhắm về cùng đích là Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhắm đúng đích, là dấu con đường chúng ta ngay thẳng. Chỉ có con đường thẳng, nhắm đúng đích mới dẫn chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu nguyện: "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Vâng lạy Cha, bản tính chúng con được dựng nên thuở ban đầu tự nhiên hướng về con đường thẳng: Chân – Thiện – Mỹ. Thế nhưng, nhiều khi chúng con bị lầm tưởng, chúng con bị mê hoặc những cái đẹp giả, thiện ảo tưởng, chúng con bị mê hoặc những cái đẹp giả, thiện ảo tưởng. Vì chúng con nhắm không đúng đích, nên con đường chúng con đi trở thành quanh co và không đón nhận được ơn cứu độ.

Xin Cha ban Thánh Thần của Cha đến với chúng con. Ngài sửa lại con đường cong queo nơi chúng con, để chúng con gặp được Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng