CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ HAI TUẦN 21 TN – A

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – THỨ HAI TUẦN 21 TN – A

SUY NIỆM - Aug 24/08/2020

THỨ HAI TUẦN 21 TN: THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô TÔNG ĐỒ, lễ kính

Ga 1,45-51

"Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối" (Ga 1,47)

Sứ điệp: Chúa Giêsu kêu gọi ông Na-tha-na-en làm tông đồ. Ông đã đến tìm hiểu và theo Chúa. Nhưng thật ra chính Chúa đã biết ông và yêu ông trước.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong câu chuyện Chúa gọi ông Na-tha-na-en là thánh Ba-tô-lô-mê-ô tông đồ, con thấy một điều rất cảm kích: trước khi ông gặp và thưa chuyện với Chúa, thì Chúa đã thấy ông ở dưới cây vả. Chúa còn hiểu rõ tấm lòng ngay chính của ông và nói điều đó, khi ông vừa đến gặp Chúa. Nhưng thật sự chính Chúa đã để ý đến ông, biết ông và yêu ông trước. Chúa chọn gọi những kẻ Chúa muốn.

Ơn gọi Kitô hữu của con không do con chọn trước, mà là hồng ân Chúa ban cách nhưng không. Từng bước theo thời gian, con nhận ra và đáp trả như đáp lại một ân huệ lớn lao. Đó là phần phúc cho con, vì khi tin vào Chúa, con sẽ thấy được các sự lạ lùng Chúa làm, thấy được vinh quang của Chúa. Con cảm tạ Chúa. Xin Chúa củng cố niềm tin nơi con, như đã củng cố cho ông Na-tha-na-en để con thuộc trọn về Chúa.

Lạy Chúa, ngày hôm nay để được thuộc trọn về Chúa, con vẫn nghe Chúa mời gọi con nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Vâng, con sẽ cung kính lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận bánh Thánh Thể với lòng tin yêu thực sự.

Và lạy Chúa, Chúa còn muốn con cộng tác trong việc truyền giáo. Con xin sẵn sàng quảng đại đáp lại lệnh truyền của Chúa, để danh thánh Chúa được hiển trị. Amen.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng