Khám phá Việt Nam – Người tái hiện kinh thành Huế giữa Sài Gòn

Khám phá Việt Nam – Người tái hiện kinh thành Huế giữa Sài Gòn

Chuyện Đó Đây - Mar 24/03/2014

Người tái hiện kinh thành Huế giữa Sài Gòn

Khám phá Việt Nam – Người tái hiện kinh thành Huế giữa Sài Gòn