LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG

LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG

Năm Đức Tin - Mar 24/03/2014

Trong Đạo Chúa, khi nói đến Đấng Hằng Sống là nói đến Thiên Chúa, Đấng Tự Có và Hằng Hữu, Tồn Tại Đến Muôn Đời, chỉ duy Có Một Mình Ngài mà không có Đấng nào khác. Đấng ấy chính là Đấng đã tự tỏ bày qua Kinh Thánh, hay còn gọi là Lời Hằng Sống.

Trong Đạo Chúa, khi nói đến Đấng Hằng Sống là nói đến Thiên Chúa, Đấng Tự Có và Hằng Hữu, Tồn Tại Đến Muôn Đời, chỉ duy Có Một Mình Ngài mà không có Đấng nào khác. Đấng ấy chính là Đấng đã tự tỏ bày qua Kinh Thánh, hay còn gọi là Lời Hằng Sống.

Khi nói đến Lời Hằng Sống tức là nói đến Lời được phán ra từ chính Đấng Hằng Sống, và được các tôi tớ của Ngài ghi chép lại. Những Lời Hằng Sống được ghi lại, người ta gọi đó là cuốn Kinh Thánh.

Trong phần lời tựa của Tin Mừng Gio-an, tác giả đã tuyên xưng Đức Giê-su Ky-tô chính là Ngôi Lời Hằng Sống, Ngài xuất phát từ Chúa Cha và luôn hướng về Chúa Cha.

Con dân của Chúa có thể đọc Lời Hằng Sống thông qua những bản văn được in lại thành một bộ, gọi là sách Kinh Thánh. Con dân của Chúa có thể bàn luận, học hỏi, và tìm hiểu về Lời Hằng Sống.

Các tôi tớ của Chúa được chính Ngài kêu gọi và ban cho thẩm quyền cùng năng lực để rao giảng Lời Hằng Sống.

Dầu vậy, sự rao giảng của các tôi tớ Chúa là rao giảng về Lời Hằng Sống, chứ không phải lời rao giảng của họ là Lời Hằng Sống.

Trong một bài rao giảng, có thể có nhiều câu được trích dẫn từ trong Lời Hằng Sống, có thể có nhiều ý được điễn đạt về ý nghĩa của Lời Hằng Sống, nhưng bài rao giảng đó không phải là Lời Hằng Sống.

Lời Hằng Sống tồn tại cho đến đời đời (đó là ý nghĩa của từ ngữ "hằng sống"). Lời Hằng Sống là vô ngộ, nghĩa là Lời không thể sai lầm. Lời Hằng Sống là Lời của sự sống!

Tuy nhiên, một bài rao giảng về Lời Hằng Sống vẫn có thể có sai lầm.

Một bài rao giảng về Lời Hằng Sống rồi sẽ qua đi, vì trong cuộc đời này chỉ có chính Lời Hằng Sống, hay Đức Tin, Sự Trông Cậy và Tình Yêu Thương là tồn tại mà thôi.

Sự rao giảng về Lời Hằng Sống chỉ là một sự truyền thông sự thông biết từ người rao giảng đến với thính giả. Mà sự thông biết ấy rồi cũng có lúc sẽ bị bỏ, cho nên, sự rao giảng về Lời Hằng Sống, dù có chân thật và thông sáng đến đâu đi nữa, nhưng rồi cũng sẽ qua đi theo trời đất, không thể nào "hằng sống" được.

Chỉ có chính Lời Hằng Sống là tồn tại muôn đời thôi.

Amen