Điều gì làm cho Giáo Hội là Công Giáo?

Điều gì làm cho Giáo Hội là Công Giáo?

Năm Đức Tin - Mar 24/03/2014

Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Giáo Hội là Công Giáo. Giáo Hôi là Công Giáo vì Giáo Hội công bố đức tin Tông Truyền…

 

1 5 6 7

Lược dịch và trình bày: Anthony Lợi