Thánh lễ tạ ơn Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại dòng thánh Phaolô