Trực tuyến – Đi Chặng Đàng Thánh Giá lúc 15g00 ngày 10.04.2020 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn