CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – B

SUY NIỆM - Jan 31/01/2021

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN năm B

 Mc 1,21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền" (Mc 1,22b)

Suy niệm: Ðức Giêsu vào hội đường giảng dạy, người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài. Giáo huấn của Ðức Giêsu mới mẻ vì biểu lộ tình yêu thương vô vị lợi. Ngài dạy dỗ như Ðấng có uy quyền: Vì lời Ngài có sức biến đổi, có sức tiêu diệt thần ô uế. Sự hiện diện của Ðức Giêsu làm thần ô uế phải tru trếu lên. Mặc dù đối kháng với Thiên Chúa, nhưng ma quỷ cũng phải tuyên xưng. Ngài là Ðấng Thánh của Thiên Chúa và Ngài đã chiến thắng nó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mà quỷ cũng phải tuyên xưng danh Ngài. Xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng danh Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin quyền năng Lời Chúa giải thoát chúng con khỏi cám dỗ của ác thần, để chúng con sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng