Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm tân Tổng Giám Đốc nhà Băng Vatican.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm tân Tổng Giám Đốc nhà Băng Vatican.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Nov 25/11/2015

GD ngan hang vaticanĐức Giáo Hoàng thăm Viện Giáo Vụ (IOR: Institute for the Works of Religion), còn được gọi là nhà Băng Vatican, và chỉ định Tiến Sĩ Gian Franco Mammi làm tân Tổng Giám Đốc.

Theo tin từ Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp Hội Đồng Quản Trị sáng nay (ngày 24 tháng 11 năm 2015) trong khoảng 20 phút và trong thời điểm đó Ngài đã công bố bổ nhiệm vị Phó Giám Đốc hiện nay, Tiến Sĩ Mammi là tân Tổng Giám Đốc của viện. Trong thời gian này, tiến sĩ Giulilo Mattietti sẽ phụ giúp Tiến Sĩ Mammi trong khi chờ bổ nhiệm vị phó giám đốc mới.

Cũng theo trang mạng của Viện Giáo Vụ thì viện được thành lập vào ngày 27 tháng Sáu năm 1942 bởi sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng và để phục vụ Giáo Hội Công Giáo toàn cầu trong việc bảo vệ và phát triển tài sản của Giáo Hội, cung cấp tư vấn và các dịch vụ chi tiêu của Tòa Thánh và các Bộ liên hệ, các dòng tu, các học viện Công Giáo khác, giáo sĩ, nhân viên của Tòa Thánh và các đoàn ngoại giao chính thức.

Được quy định bởi “ Autorita di Informazione Finanziari” (AIF), cơ quan giám sát tài chánh của quốc gia Vatican, Viện Giáo Vụ (IOR) là cơ quan duy nhất trên lãnh thổ Vatican với nhiệm vụ quản lý tài chánh và đã được tu chính bởi Thánh Giáo Hoàng John Paul II vào năm 1990. Viện hoạt động theo pháp luật, quản lý và điều hành tài sản ký thác cho mục đích tôn giáo hay từ thiện. Viện cũng có thể nhận tài sản ký gởi của một tổ chức hay cá nhân trong Tòa Thánh và trong quốc gia Vatican.

Cũng như vị tiền nhiệm của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cố gắng để minh bạch hóa vấn đề tài chánh và những vấn đề khác của Tòa Thánh. Ngài đã lập ra Bộ Kinh Tế, hiện đứng đầu là Đức Hồng Y người Úc, George Pell.

 

Giuse Thẩm Nguyễn

Theo: Viet New Vatican