Gx Bắc Hà: Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng

Gx Bắc Hà: Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Vào lúc 17:30 thứ bảy ngày 7-12-2013 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã về thăm mục vụ và cử hành thánh lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mà hôn nay giáo xứ Bắc Hà mừng bổn mạng và kỷ niệm 3 năm cung hiến thánh đường.

Vào lúc 17:30 thứ bảy ngày 7-12-2013 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, đã về thăm mục vụ và cử hành thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mà hôn nay giáo xứ Bắc Hà mừng bổn mạng và kỷ niệm 3 năm cung hiến thánh đường.

Ảnh : Peter Thuc