Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
LỄ THÀNH HÔN
LỄ THÀNH HÔN

LỄ THÀNH HÔN

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

“Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?”

1. Ai lập lễ thành hôn và khi nào?

Đức Chúa Trời lập lễ thành hôn, sau khi đã dựng nên tổ tông loài người.

"Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?" (Ma-thi-ơ 19:4-5)

2. Đức Chúa Trời lập lễ hôn nhân với mục đích gì?

a. Để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau.

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúpđỡgiống như nó" (Sáng Thế Ký 2:18).

b. Để sanh sản thêm nhiều trên đất.

"Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất" (Sáng Thế Ký 1:28).

c. Để chung hưởng mối tương thông tuyệt diệu như Đấng Christ và Hội Thánh.

"Vậy nên người đờn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy" (Ê-phê-sô 5:31-32).

3. Thế nào là một hôn nhân đẹp ý Đức Chúa Trời?

a. Cả hai đều là con cái của Chúa.

"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng" (2 Cô-rinh-tô 6:14)?

b. Người nam có một vợ và người nữ có một chồng mà thôi.

"Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ" (Ma-la-chi 2:15).

4. Tín đồ phải kết hôn với tín đồ thì có phải là kỳ thị tôn giáo không?

Không! Vì Chúa biết muốn có một gia đình hạnh phúc thì vợ chồng phải đồng một tâm tình đồng tư tưởng, đồng tín ngưỡng.

"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao" (A-mốt 3:3)?

Thí dụ:

a. Công bình và gian ác không thể kết hợp với nhau được.

b. Ánh sáng và bóng tối không thể hòa đồng với nhau được.

c. Cứu Chúa và ma quỉ không thể hòa hợp với nhau được.

d. Người tin Chúa không có phần gì với người không tin Chúa.

e. Đền thờ Đức Chúa Trời không có tương quan gì với hình tượng.

Vậy đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin, như con bò và con lừa không thể mang một ách.

"Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa" (Phục Truyền luật lệ ký 22:10)."Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽởvà đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy" (2 Cô-rinh-tô 6:14-18).

5. Quyền hạn của chồng và vợ đến đâu?

Chồng làm gì phải được sự đồng ý của vợ, vợ làm gì phải được sự đồng ý của chồng, vì cả hai đã trở nên một.

"Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ" (1 Cô-rinh-tô 7:3-4).

6. Bổn phận của vợ là gì?

Bổn phận của vợ là phục tùng chồng.

"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự" (Ê-phê-sô 5:22-24).

7. Bổn phận của chồng là gì?

Bổn phận của chồng là yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh.

"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh" (Ê-phê-sô 5:25),

"Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh" (Ê-phê-sô 5:28-29),

"Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em" (1 Phi-e-rơ 3:7).