Lịch Phụng Vụ Tháng 08. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 08. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Xin cho các Giáo Hội địa phương của lục địa Phi Châu trung thành với việc loan báo Tin Mừng, cổ võ việc xây dựng hòa bình và công lý.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho cha mẹ và các nhà giáo dục. Xin cho các cha mẹ và các nhà giáo dục giúp đỡ các thế hệ trẻ lớn lên với một lương tâm và một đời sống ngay thẳng.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo Hội địa phương của lục địa Phi Châu: Xin cho các Giáo Hội địa phương của lục địa Phi Châu trung thành với việc loan báo Tin Mừng, cổ võ việc xây dựng hòa bình và công lý.

1/8

25/6

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 40,16-21.34-38 ; Mt 13,47-53.

 

LƯU Ý: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2

26

X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 ; Mt 13,54-58.

3

27

X

Thứ Bảy đầu tháng. Lv 25,1.8-17 ; Mt 14,1-12.

4

28

X

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gv 1,2; 2,21-23 ; Cl 3,1-5.9-11 ; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục).
 

5

29

X

Thứ Hai. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr) Ds 11,4b-15 ; Mt 14,13-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).

6

30

Tr

Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Lc 9,28b-36.

7

01/7

X

Thứ Tư. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Ds 13,1-2.25—14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

8

02

Tr

Thứ Năm. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ds 20,1-13 ; Mt 16,13-23.

9

03

X

Thứ Sáu. Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Đnl 4,32-40 ; Mt 16,24-28.

10

04

Đ

Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TÊ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.

11

05

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12) ; Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40). (Không cử hành lễ Thánh Clara, trinh nữ).
 

12

06

X

Thứ Hai. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 10,12-22 ; Mt 17,22-27.

13

07

X

Thứ Ba. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Đnl 31,1-8 ; Mt 18,1-5.10.12-14.

14

08

Đ

Thứ Tư. Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.

15

09

Tr

Thứ Năm. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-26 ; Lc 1,39-56.

16

10

X

Thứ Sáu. Thánh Têphanô Hungari (Tr). Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12.

17

11

X

Thứ Bảy. Gs 24,14-29 ; Mt 19,13-15.

18

12

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10 ; Dt 12,1-4 ; Lc 12,49-53.

19

13

X

Thứ Hai. Thánh Gioan Êuđê, linh mục(Tr). Tl 2,11-19 ; Mt 19,16-22.

20

14

Tr

Thứ Ba. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a ; Mt 19,23-30.

21

15

Tr

Thứ Tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Tl 9,6-15 ; Mt 20,1-16a.

22

16

Tr

Thứ Năm. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

23

17

X

Thứ Sáu. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. R 1,1.3-6.14b-16.22 ; Mt 22,34-40.

24

18

Đ

Thứ Bảy. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỐ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.

25

19

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21 ; Dt 12,5-7.11-13 ; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ Thánh Luy và Thánh Giuse Calasan, linh mục).

26

20

X

Thứ Hai. 1Tx 1,1-5.8b-10 ; Mt 23,13-22.

27

21

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 2,1-8 ; Mt 23,23-26.

28

22

X

Thứ Tư. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32.

29

23

Đ

Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

30

24

X

Thứ Sáu. 1Tx 4,1-8 ; Mt 25,1-13.

31

25

X

Thứ Bảy. 1Tx 4,9-11 ; Mt 25,14-30.