Lịch Phụng Vụ Tháng 1. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 1. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất. Xin cho các Kitô-hữu thuộc nhiều Giáo Hội khác nhau có thể đi đến hợp nhất như Đức Kitô mong muốn

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho nền kinh tế phát triển: Xin cho mọi người phát huy một nền kinh tế phát triển đích thực biết tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người và mọi dân tộc.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất. Xin cho các Kitô-hữu thuộc nhiều Giáo Hội khác nhau có thể đi đến hợp nhất như Đức Kitô mong muốn.

1/1

01/12

Tr

Thứ Tư. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.

Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hoà bình.

Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.

2

02

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  

Thánh vịnh tuần II.

1Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.

3

03

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).

1Ga 2,29-3,6 ; Ga 1,29-34

(hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu : Pl 2,1-11 ; Lc 2,21-24).

4

04

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.

1Ga 3,7-10 ; Ga 1,35-42.

5

05

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12.

6

06

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.

1Ga 3,22-4,6 ; Mt 4,12-17.23-25.

7

07

Tr

Thứ Ba. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr).

1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44

8

08

Tr

Thứ Tư.

1Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52.

9

09

Tr

Thứ Năm.

1Ga 4,19-5,4 ; Lc 4,14-22a.

10

10

Tr

Thứ Sáu.

1Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16.

11

11

Tr

Thứ Bảy.

1Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30.

12

12

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)

 "Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật" (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM CHẲN (II).

13

13

X

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên.

Thánh vịnh tuần I. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1Sm 1,1-8 ; Mc 1,14-20.

14

14

X

Thứ Ba.

1Sm 1,9-20 ; Mc 1,21b-28.

15

15

X

Thứ Tư.

1Sm 3,1-10.19-20 ; Mc 1,29-39.

16

16

X

Thứ Năm.

1Sm 4,1-11 ; Mc 1,40-45.

17

17

Tr

Thứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.

1Sm 8,4-7.10-22a ; Mc 2,1-12.

18

18

X

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a ; Mc 2,13-17.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19

19

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Thánh vịnh tuần II.

Is 49,3.5-6 ; 1Cr 1,1-3 ; Ga 1,29-34.

20

20

X

Thứ Hai. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 15,16-23 ; Mc 2,18-22.

 

21

21

Đ

Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

1Sm 16,1-13 ; Mc 2,23-28.

22

22

X

Thứ Tư. Thánh Vincentê, phó tế, tử đạo

1Sm 17,32-33.37.40-51 ; Mc 3,1-6.

23

23

X

Thứ Năm.

1Sm 18,6-9;19,1-7 ; Mc 3,7-12.

24

24

Tr

Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Sm 24,3-21 ; Mc 3,13-19.

25

25

Tr

Thứ Bảy. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.

Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

Bổn mạng Khu Giáo V

26

26

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Is 8,23b-9,3 ; 1Cr 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23

(hay Mt 4,12-17). (không cử hành lễ Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục). 

27

27

X

Thứ Hai. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr).

2Sm 5,1-7.10 ; Mc 3,22-30.

28

28

Tr

Thứ Ba. Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

2Sm  6,12b-15.17-19 ; Mc 3,31-35.

 

29

29

X

Thứ Tư.

2Sm 7,4-17 ; Mc 4,1-20.

30

30

X

Thứ Năm.

2Sm 7,18-19.24-29 ; Mc 4,21-25.

Hôm nay là ngày cuối năm Quý Tỵ, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

NĂM ÂM LỊCH GIÁP NGỌ 2014

31

01/01

Tr

Thứ Sáu. MỒNG MỘT TẾT GIÁP NGỌ.

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ.

2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 ; Mc 4,26-34.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376).

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27 ; 1Tx 5,16-26.28 ; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 11,1-9 (hay St 1,14-18) ; Cl 3,12-17 (hay Pl 4,4-8) ; Ga 14,23-27 (hay Mt 6,25-34).