Thông báo : Thay đổi giờ lễ và Chầu Thánh Thể

Thông báo : Thay đổi giờ lễ và Chầu Thánh Thể

Tin Giáo Xứ - Jan 17/01/2022

Thay đổi giờ lễ và Chầu Thánh Thể

Kính mời quý cộng đoàn tham dự giờ chầu và thánh lễ theo ngày giờ mới.

1. Thánh lễ nhất sáng Chúa nhật

Nhằm tạo điều thuận lời đến quý cộng đoàn dân Chúa, nhất là quý cụ cao niên tham dự lễ nhất sáng Chúa nhật, Cha sở Vinh Sơn Trần Quốc Sử làm lễ trễ 30 phút vào lúc 05g30  bắt đầu từ ngày 16-01-2022.

2. Giờ Chầu Thánh Thể  đầu tháng

Theo lịch mới thì giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 19g00 thứ Năm đầu tháng.

Cha sở Phú Hòa.