Tuần 12: Sách Xuất Hành, chương 35-40

Tuần 12: Sách Xuất Hành, chương 35-40

Thánh Kinh 100 Tuần - Mar 24/03/2014