Tuần 13: Sách Lêvi, tổng quát

Tuần 13: Sách Lêvi, tổng quát

Thánh Kinh 100 Tuần - Mar 24/03/2014

SÁCH LÊVI

TỔNG QUÁT

Sách Lêvi là cuốn sách về sự thánh thiện, về Thiên Chúa chí thánh và về một dân được gọi là thánh. Theo từ nguyên, “thánh” trong tiếng Hípri có nghĩa là “được cắt riêng ra, tách ra” có ý nói đến sự tách biệt giữa thánh thiện và phàm tục. Sách Lêvi đưa ra một định hướng và những chỉ dẫn cụ thể cho việc nên thánh, được tập trung vào lời mời gọi: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (19,2).

Những phần chính trong sách Lêvi:
  Phần I (1-7) Nghi thức các lễ tế
  Phần II (8-10) Nghi thức tấn phong tư tế
  Phần III (11-16) Luật liên quan đến sự thanh sạch về lề luật
  Phần IV (17-26) Luật về sự thánh thiện
  Phần V (27) Tóm kết