VIDEO: Bài Thương Khó Chúa Giêsu

VIDEO: Bài Thương Khó Chúa Giêsu

Mùa Chay - Aug 23/08/2014

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Theo Thánh Gioan, do em bé học lớp mầm non thực hiện

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Theo Thánh Gioan do em bé học lớp mầm non thực hiện.