VIDEO: Viếng Đàng Thánh Giá Trọng Thể Tối Thứ Sáu Tuần Thánh

VIDEO: Viếng Đàng Thánh Giá Trọng Thể Tối Thứ Sáu Tuần Thánh

Tin Giáo Xứ - Apr 06/04/2018

Cộng đoàn Giáo xứ Phú Hòa, Hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn long trọng cử hành ghi thức Viếng 15 Chặng Đàng Thánh Giá, vào tối thứ Sáu Tuần Thánh. (ngày 30-3-2018)