Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 08/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A.