DANH SÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI – THÁNG 10/2013 ( nhóm 2)

DANH SÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI – THÁNG 10/2013 ( nhóm 2)

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 24/03/2014

Danh sách các hộ đăng ký đọc kinh tháng Mân Côi

GIÁO KHU GIUSE – NHÓM 02
STT HỌ TÊN NGÀY ĐỌC ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
1 Đinh Hoàng Nguyên 1/10/13 204 Trịnh Đình Trọng  
2 Phạm Thị Ngọc Dung 1/10/13 153 Hoàng Xuân Nhị  
3 Võ Tấn Công 2/10/13 105/21 Hoàng Xuân Nhị  
4 nhà Sinh Viên nữ 3/10/13    
5 Trương Thanh Thảo  5/10/13 104/46 Trịnh Đình Trọng  
6 Đinh Ngọc Đăng 6/10/13 86/60 Trịnh Đình Trọng  
7 Ngô Văn Dũng 7/10/13 79 Hoàng Xuân Nhị  
8 Nguyễn Văn Việt 8/10/13 65 Hoàng Xuân Nhị  
9 Nguyễn Thị Chắt 9/10/13 92 Trịnh Đình Trọng  
10 Nguyễn Quốc Sỹ 10/10/13 86/5 Trịnh Đình Trọng  
11 Nguyễn Đình Thế Quyền 11/10/13 86/7 Trịnh Đình Trọng  
12 Nguyễn Thị Huệ 12/10/13 105/1E Hoàng Xuân Nhị  
13 Lê Hồ Hải 13/10/13 86/34 Trịnh Đình Trọng  
14 Lâm Sỳ Khường 14/10/13 86/14 Trịnh Đình Trọng  
15 Trần Mỹ Hoa 15/10/13 86/16 Trịnh Đình Trọng  
16 Ngô Thị Múi 16/10/13  86/31 Trịnh Đình Trọng  
17 Mã A Sắt 17/10/13  86/31 Trịnh Đình Trọng  
18 Nguyễn Hữu Dật 18/10/13 86/39 Trịnh Đình Trọng  
19 Võ Thị Mỹ Oanh 19/10/13  Trịnh Đình Trọng  
20   20/10/13    
21 Nguyễn Đình Hoàng 21/10/13 86/43 Trịnh Đình Trọng  
22 Vũ Thị Dung 22/10/13 86/45 Trịnh Đình Trọng  
23 Hoàng Thị sáu 23/10/13 86/42 Trịnh Đình Trọng  
24 Hoàng  Thị Tuế 24/10/13 86/50 Trịnh Đình Trọng  
25 Nguyễn Thị Ký 25/10/13 86/50 Trịnh Đình Trọng  
26 Phạm Kim Phượng  26/10/13 86/47 Trịnh Đình Trọng  
27 Nguyễn Văn Đô 27/10/13 104 Hoàng Xuân Nhị