Diễn từ của Đức Thánh Cha với hàng lãnh đạo chính trị dân sự và ngoại giao đoàn

Diễn từ của Đức Thánh Cha với hàng lãnh đạo chính trị dân sự và ngoại giao đoàn

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ - Nov 30/11/2017

Thân mời quý vị nghe diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico tại Miến Điện

The6- Vietcatholiic.org