Khu giáo Phêrô đọc kinh tháng Mân Côi

Khu giáo Phêrô đọc kinh tháng Mân Côi

Khu Giáo I Thánh Phêrô - Mar 24/03/2014

Ban điều hành Khu giáo Phêrô đọc kinh tháng Mân Côi luân phiên trong giáo dân.

Tháng 10 là Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ Maria. Trong tháng này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời kinh, để nhờ Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Ngài đã ban cho bản thân, gia đình, Giáo hôi. Ban điều hành khu giáo Phêrô tổ chức đọc kinh luân phiên trong các hộ trong khu giáo.

Ảnh: Gioankim Vũ Viết Hải