Lịch Phụng Vụ Tháng 04. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 04. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Xin cho Chúa Phục Sinh ban tràn đầy niềm hy vọng vào tâm hồn của những ai đang bị thử thách vì đau khổ và bệnh tật.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho sinh thái và công bằng. Xin cho các nhà cầm quyền cổ võ mọi người bảo vệ thiên nhiên và phân phối công bằng của cải và tài nguyên thiên nhiên.

Ý truyền giáo : Cầu cho những người đau khô luôn hy vọng: Xin cho Chúa Phục Sinh ban tràn đầy niềm hy vọng vào tâm hồn của những ai đang bị thử thách vì đau khổ và bệnh tật.

1/4

02

Tm

Thứ Ba.

Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16.

2

03

Tm

Thứ Tư. Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.

Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.

3

04

Tm

Thứ Năm đầu tháng.

Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.

4

05

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30.

5

06

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục.

Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.

LƯU Ý: Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

6

07

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

7

08

Tm

Thứ Hai. Thánh Gioan Lasan, linh mục.

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,1-11.

8

09

Tm

Thứ Ba.

Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30.

9

10

Tm

Thứ Tư.

Đn 3,14-20.91-92.95 [Hr 3,14-20.24-25.28] ; Ga 8,31-42.

10

11

Tm

Thứ Năm.

St 17,3-9 ; Ga 8,51-59.

11

12

Tm

Thứ Sáu. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo.

Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.

12

13

Tm

Thứ Bảy.

Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56.

13

14

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá : Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66 (hay Mt 27,11-54). (Không cử hành lễ Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo).

14

15

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11.

Lưu ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

15

16

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

16

17

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25.

17

18

Tm

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ sáng. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
(Tr).

Is 61,1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21.

 

 

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

"Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ" (AC 18).

LƯU Ý: Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

17

18

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY
.

Xh 12,1-8.11-14 ; 1Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15.

18

19

Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52,13-53,12 ; Dt 4,14-16; 5,7-9 ; Ga 18,1-19,42.

19

20

Tm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

 

 

 

MÙA PHỤC SINH

"Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một 'Đại Chúa Nhật'. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia". (AC 22).

20

21

Tr

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
Lễ trọng với tuần bát nhật.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
CANH THỨC VƯỢT QUA:
1. St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-31a) ;
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18) ;
3. Xh 14,15-15,1a ;
4. Is 54,5-14 ;
5. Is 55,1-11 ;
6. Br 3,9-15.32-4,4 ;
7. Ed 36,16-17a.18-28 ;
8. Rm 6,3-11 ;
9. Mt 28,1-10.
CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10 ; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tuỳ ý.

21

22

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15.

(Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

22

23

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18.

23

24

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35.

(Không cử hành lễ Thánh Giorgiô, tử đạo và Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

24

25

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48.

(Không cử hành lễ Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo).

25

26

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14.

(Không cử hành lễ Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng).

26

27

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15.

27

28

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Cv 2,42-47 ; 1Pr 1,3-9 ; Ga 20,19-31.

28

29

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignon đệ Montfort, linh mục (Tr).

Cv 4,23-31 ; Ga 3,1-8.

 

29

01/04

Tr

Thứ Ba. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15.

30

02

Tr

Thứ Tư. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).

Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21.