Lịch Phụng Vụ Tháng 07. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 07. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Xin Thánh Thần nâng đỡ công việc của những người giáo dân loan báo Tin Mừng trong những nước nghèo khổ nhất

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho thể thao. Xin cho việc thực hành các môn thể thao luôn là dịp tạo nên tình huynh đệ và giúp thăng tiến con người.

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo dân truyền giáo: Xin Thánh Thần nâng đỡ công việc của những người giáo dân loan báo Tin Mừng trong những nước nghèo khổ nhất.

1/7

05/06

X

Thứ Ba.

Am 3,1-8; 4,11-12 ; Mt 8,23-27.

2

06

X

Thứ Tư.

Am 5,14-15.21-24 ; Mt 8,28-34.

3

07

Đ

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  

Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.

4

08

X

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr).

Am 8,4-6.9-12 ;  Mt 9,9-13.

5

09

X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Antôn Maria Giacaria, linh mục (Tr).

Am 9,11-15 ; Mt 9,14-17.

6

10

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Dcr 9,9-10 ; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30.

(Không cử hành lễ Thánh Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo).

7

11

X

Thứ Hai.

Hs 2,16.17b-18.21-22 ; Mt 9,18-26.

8

12

X

Thứ Ba.

Hs 8,4-7.11-13 ; Mt 9,32-38.

 

9

13

X

Thứ Tư. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).

Hs 10,1-3.7-8.12 ;  Mt 10,1-7.

10

14

X

Thứ Năm.

Hs 11,1-4.8c-9 ; Mt  10,7-15.

11

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Bênêđictô , viện phụ. Lễ nhớ.

Hs 14,2-10 ; Mt 10,16-23.

12

16

X

Thứ Bảy.

Is 6,1-8 ; Mt 10,24-33.

13

17

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9).

(Không cử hành lễ Thánh Henricô). 

14

18

X

Thứ Hai. Thánh Camilô Lenllis, linh mục (Tr).

Is 1,10-17 ;  Mt 10,34-11,1.

15

19

Tr

Thứ Ba. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Is 7,1-9 ; Mt 11,20-24.

16

20

X

Thứ Tư. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).

Is 10,5-7.13-16 ; Mt 11,25-27. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50).

17

21

X

Thứ Năm.

Is 26,7-9.12.16-19 ; Mt 11,28-30.

18

22

X

Thứ Sáu.

Is 38,1-6.21-22.7-8 ; Mt 12,1-8.

19

23

X

Thứ Bảy.

Mk 2,1-5 ; Mt 12,14-21.

20

24

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Kn 12,13.16-19 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43. (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo).

21

25

X

Thứ Hai. Thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Mk 6,1-4.6-8 ; Mt 12,38-42.

2

26

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Maria Madalêna. Lễ nhớ.

Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.

23

27

X

Thứ Tư. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).

Gr 1,1.4-10 ; Mt 13,1-9.

24

28

X

Thứ Năm. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).

Gr 2,1-3.7-8.12-13 ; Mt 13,10-17.

25

29

Đ

Thứ Sáu. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.

26

30

Tr

Thứ Bảy. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

Gr 7,1-11 ; Mt 13,24-30. (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17).

27

01/07

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

1V 3,5.7-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46).

8

02

X

Thứ Hai.

Gr 13,1-11 ; Mt 13,31-35.

29

03

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.

1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

30

04

X

Thứ Tư. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Gr 15,10.16-21 ; Mt 13,44-46.

31

05

X

Thứ Năm. Thánh Inhaxiô Lôyôla, linh mục. Lễ nhớ.

Gr 18,1-6 ; Mt 13,47-53.