Lịch Phụng Vụ Tháng 08. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 08. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

in cho những người tị nạn, bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực, được tiếp đón cách quảng đại và quyền lợi của họ được tôn trọng.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người tị nạn. Xin cho những người tị nạn, bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực, được tiếp đón cách quảng đại và quyền lợi của họ được tôn trọng.

Ý truyền giáo: Cầu cho châu Đại Dương: Xin cho các Kitô-hữu của châu Đại Dương vui mừng loan báo đức tin cho tất cả các dân tộc của vùng này.

1

06/06

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Gr 26,1-9 ; Mt 13,54-58.

2

07

X

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr).

Gr 26,11-16.24 ; Mt 14,1-12.

3

08

X

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần II.

Is 55,1-3 ; Rm 8,35.37-39 ; Mt 14, 13-21.

4

09

Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ.

Gr 28,1-17 ; Mt 14,22-36.

5

10

X

Thứ Ba. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).

Gr 30,1-2.12-15.18-22 ; Mt 15,1-2.10-14.

(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).

6

11

Tr

Thứ Tư. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Mt 17,1-9.

7

12

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).

Gr 31,31-34 ; Mt 16,13-23.

8

13

Tr

Thứ Sáu. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.

Nk 2,1-3; 3,1-3.6-7 ; Mt 16,24-28.

9

14

X

Thứ Bảy. Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).

Kb 1,12-2,4 ; Mt 17,14-20.

10

15

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III.

1V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14,22-33. (Không cử hành lễ Laurensô, phó tế, tử đạo).

11

16

Tr

Thứ Hai. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Ed 1,2-5.24-28c ; Mt 17,22-27.

12

17

X

Thứ Ba. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).

Ed 2,8-3,4 ; Mt 18,1-5.10.12-14.

13

18

X

Thứ Tư. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ).

Ed 9,1-7; 10,18-22 ; Mt 18,15-20.

14

19

Đ

Thứ Năm. Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Ed 12,1-12 ; Mt 18,21-19,1.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.

15

20

Tr

Thứ Sáu. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-27 ; Lc 1,39-56.

16

21

X

Thứ Bảy. Thánh Têphanô Hungari (Tr).

Ed 18,1-10.13b.30-32 ; Mt 19,13-15.

17

22

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

Is 56,1.6-7 ; Rm 11,13-15.29-32 ; Mt 15,21-28.

18

23

X

Thứ Hai.

Ed 24,15-24 ;  Mt 19,16-22.

19

24

X

Thứ Ba. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).

Ed 28,1-10 ; Mt 19,23-30.

20

25

Tr

Thứ Tư. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Ed 34,1-11 ;  Mt 20,1-16a.

21

26

Tr

Thứ Năm. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.

Ed 36,23-28 ; Mt 22,1-14.

22

27

Tr

Thứ Sáu. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

23

28

X

Thứ Bảy. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).

Ed 43,1-7a ; Mt 23,1-12.

24

29

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ Thánh Bartôlômêô, tông đồ).

25

01/08

X

Thứ Hai. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr).

2Tx 1,1-5.11b-12 ; Mt 23,13-22.

26

02

X

Thứ Ba.

2Tx 2,1-3a.14-17 ; Mt 23,23-26.

27

03

Tr

Thứ Tư. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.

2Tx 3,6-10.16-18 ; Mt 23,27-32.

28

04

Tr

Thứ Năm. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Cr 1,1-9 ; Mt 24,42-51

29

05

Đ

Thứ Sáu. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.

Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

30

06

X

Thứ Bảy.

1Cr 1,26-31 ; Mt 25,14-30.

31

07

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Gr 20,7-9 ; Rm 12,1-2 ; Mt 16,21-27.