Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Lịch Phụng Vụ Tháng 9 Năm 2012
Lịch Phụng Vụ Tháng 9 Năm 2012

Lịch Phụng Vụ Tháng 9 Năm 2012

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Ý chung: Cầu cho các nhà chính trị: Xin cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu chuộng chân lý.

Lịch Phụng Vụ Tháng 9 Năm 2012

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các nhà chính trị: Xin cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu chuộng chân lý.

Ý truyền giáo: Cầu cho các cộng đoàn Kitô-hữu: Xin cho các cộng đoàn Kitô-hữu sẵn sàng cho việc sai các vị thừa sai, linh mục, giáo dân và tăng thêm sự nâng đỡ cụ thể giúp các Giáo Hội nghèo nhất.

 

1/9

16/07

X

Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 1,26-31 ; Mt 25,14-30.

2

17

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC. Đnl 4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23.3

 

18

Tr

Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 2,1-5 ; Lc 4,16-30.

4

19

X

Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16 ; Lc 4,31-37.

5

20

X

Thứ Tư. 1Cr 3,1-9 ; Lc 4,38-44.

6

21

X

Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23 ; Lc 5,1-11.

7

22

X

Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5 ; Lc 5,33-39.

8

23

Tr

Thứ Bảy. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

9

24

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Claver, linh mục).

10

25

X

Thứ Hai. 1Cr 5,1-8 ; Lc 6,6-11.

11

26

X

Thứ Ba. 1Cr 6,1-11 ; Lc 6,12-19.

12

27

X

Thứ Tư. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 7,25-31 ; Lc 6,20-26. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47),
Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục của Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, năm 1968.

13

28

Tr

Thứ Năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 8,1b-7.11-13 ; Lc 6,27-38.

14

29

Đ

Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 ; (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17.

15

30

Tr

Thứ Bảy. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

16

01/08

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35. (Không cử hành lễ Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Syprianô, giám mục, tử đạo).

17

02

X

Thứ Hai. Thánh Robertô Belarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 11,17-26.33 ; Lc 7,1-10.

18

03

X

Thứ Ba. 1Cr 12,12-14.27-31a ; Lc 7,11-17.

19

04

X

Thứ Tư. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 12,31-13.13 ; Lc 7,31-35.
20

 

05

Đ

Thứ Năm. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 15,1-11 ; Lc 7,36-50.

21

06

Đ

Thứ Sáu. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.
 

22

07

X

Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49 ; Lc 8,4-15.

23

08

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 : Mc 9,30-37. (Không cử hành lễ Thánh Piô Pietrelcina, linh mục).
24

 

09

X

Thứ Hai. Cn 3,27-34 ; Lc 8,16-18.

25

10

X

Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13 ; Lc 8,19-21.

26

11

X

Thứ Tư. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Cn 30,5-9 ; Lc 9,1-6.

27

12

Tr

Thứ Năm.Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Gv 1,2-11 ; Lc 9,7-9.

Bổn Mạng Ban Cariats Gx Phú Hòa

28

13

X

Thứ Sáu. Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Gv 3,1-11 ; Lc 9,18-22.

29

14

Tr

Thứ Bảy. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51.

30

15

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48. (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10 ; Mc 10,13-16). (Không cử hành lễ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).