THÊM SỨC TRONG TRƯỜNG HỢP NGUY TỬ

THÊM SỨC TRONG TRƯỜNG HỢP NGUY TỬ

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

Việc ban bí tích Thêm sức và đưa Của Ăn Đàng trong trường hợp nguy tử, sẽ không phân biệt người trưởng thành hay trẻ nhỏ, vì thế bất cứ ai ở trong tình trạng nguy tử đều cần được lãnh nhận đầy đủ các bí tích khai tâm của người kitô hữu, trừ trường hợp trẻ em quá nhỏ chưa thể rước Mình Thánh Chúa

Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1.    Khi một người trong tình trạng nguy tử xin lãnh bí tích Thánh tẩy, nếu thời gian còn đủ cho phép, linh mục sẽ ban cả bí tích Thêm sức và đưa Mình Thánh Chúa như Của Ăn đàng cho người này (TS 52).

2.    Việc ban bí tích Thêm sức và đưa Của Ăn Đàng trong trường hợp nguy tử, sẽ không phân biệt người trưởng thành hay trẻ nhỏ, vì thế bất cứ ai ở trong tình trạng nguy tử đều cần được lãnh nhận đầy đủ các bí tích khai tâm của người kitô hữu, trừ trường hợp trẻ em quá nhỏ chưa thể rước Mình Thánh Chúa thì có thể cho rước Máu Chúa, bằng không thì thôi (TS 52-54).

2. Thêm sức lúc nguy tử

Nếu tình trạng nguy tử không đến nỗi khẩn cấp thì linh mục có thể dùng trọn nghi thức ban bí tích Thêm sức trong thánh lễ, bắt đầu từ việc tuyên xưng đức tin đến lúc xức dầu thánh. Nhưng khi khẩn cấp ngài chỉ cần đọc lời nguyện nài xin ơn Chúa Thánh Thần rồi xức dầu cho người hấp hối theo cách thức sau đây:

Chủ sự:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát người này khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần khí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đáp: Amen

Rồi chủ sự nhúng tay vào dầu thánh xức trên trán người hấp hối và đọc:

T…. HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Nếu tình trạng thật nguy kịch hơn nữa, linh mục chỉ cần xức dầu thánh trên trán hay phần thân thể xứng đáng nhất của người hấp hối và đọc câu sau đây:

T….. HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN