Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Albert Einstein
Albert Einstein

Albert Einstein

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

Thế giới đều biết Albert Einstein là nhà bác học nổi tiếng nhứt của thế kỷ 20 (1879-1955), là người Ðức gốc Dothái. Ông được coi là người có ảnh hưởng nhiều nhứt trên toàn thể nhân loại trong thế kỷ vừa qua

Thế giới đều biết Albert Einstein là nhà bác học nổi tiếng nhứt của thế kỷ 20 (1879-1955), là người Ðức gốc Dothái. Ông được coi là người có ảnh hưởng nhiều nhứt trên toàn thể nhân loại trong thế kỷ vừa qua. Con người thường nghĩ “Ðức tin và khoa học không đi đôi với nhau”. Nhưng Einstein đã từng nói như sau “Khoa học mà không tôn giáo là què quặt; còn tôn giáo mà thiếu khoa học là mù lòa”. Là một nhà khoa học lừng danh nhưng ông không phủ nhận sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời, ông tin sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời khi quan sát các định luật thiên nhiên trong vũ trụ. Einstein nói “Tôi tin nơi một Ðức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua những luật lệ hòa hợp trong mọi vật hiện hữu”. Ðiều nầy cho thấy, “ông không thể là người vô thần được, khi quan sát vũ trụ thiên nhiên ông thấy có một sức mạnh điều khiển cả cõi vũ trụ đó. Einstein nói rằng, “chỗ đứng của con người giữa vũ trụ nầy cũng như một em bé bước vào một thư viện lớn với bao nhiêu sách vỡ viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ðứa bé biết rằng phải có người nào đó viết những quyển sách nầy. Ðứa bé không biết người ta viết sách như thế nào, nó cũng không hiểu ngôn ngữ của những quyển sách đó. Ðứa bé biết có một thứ tự huyền nhiệm, trong việc sắp xếp những quyển sách trong thư viện dù không biết thứ tự đó là gì.” Kinh thánh cho biết “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng 1:1); và “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi 19:1). Những lời Einstien nhận biết về Ðức Chúa Trời là những lời của một bác học thông minh tài giỏi. Bạn thì sao?