[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 3 Phục Sinh Lễ Thiếu Nhi Năm C

Bài giảng hàng tuần - Apr 10/04/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C