[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 4 Phục Sinh Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Năm B Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Apr 26/04/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Năm B

Audio: Gioakim Viết Quang