[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - May 10/05/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phanxicô Nguyễn Xuân Chính – Dòng Cát Minh trong thánh lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh  – Năm B

Audio: Gioakim Viết Long