[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Dec 13/12/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C