[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Jan 26/01/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời trong thánh lễ Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C