[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật XXII Thường Niên Thánh Lễ Thiếu Nhi Năm C

Bài giảng hàng tuần - Aug 28/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV trong thánh lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi