[Audio Bài Giảng]Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - May 21/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết trong thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A Thánh Thiếu Nhi.