[Audio] Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu Năm C

Bài giảng hàng tuần - Mar 28/03/2016

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ 12