[Audio] Ngắm Sự Thương Khó Của Chúa Giêsu Năm B

Bài giảng hàng tuần - Apr 04/04/2015

Ngắm Sự Thương Khó Của Chúa Giêsu Năm B

Audio: Gioakim Viết Long