[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Jan 08/01/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm B do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.